KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

07 lutego, 2019

 

UCHWAŁA NR V/53/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 stycznia 2019r.

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:

 

 • 1

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 30 pkt;

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole – 50 pkt;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

 1. a) za I preferencję – 50 pkt,
 2. b) za II preferencję – 30 pkt,
 3. c) za III preferencję – 20 pkt,
 4. d) za IV preferencję – 10 pkt,
 5. e) za V preferencję – 1 pkt;

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt;

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;

6) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 60 punktów.

 

 • 2

 

Ustala się, że wniosek o przyjęcie dziecka może być złożony do nie więcej niż 5 wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

 • 3

 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

 

 • 4

 

Traci moc uchwała Nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

 • 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 • 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOWYCIECZKA DO TEATRU