Rekrutacja 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2018/2019 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.

  Szanowni Państwo,
  w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko. Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 12 lutego do 19 lutego 2018 r.

  Tym samym zobowiązani zostajecie Państwo do podpisania porozumienia na rok szkolny 2018/2019 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

  Postępowanie rekrutacyjne:

  We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

  Kryteria naboru na rok szkolny 2018/2019:

  1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
   • wielodzietność rodziny kandydata;
   • niepełnosprawność kandydata;
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  2. Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.

  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
   rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość). Uchwałą nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. określono następujące kryteria samorządowe:

  Tabela punktowa

  Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną. Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • Od dnia 19 lutego do dnia 2 marca 2018 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
  • Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
  • Od dnia 22 marca do dnia 26 marca 2018 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • Dnia 29 marca 2018. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
  • Dnia 29 marca 2018 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami.

  Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

  Rekrutacja uzupełniająca

  Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

  Rekrutacja uzupełniająca

  Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze
  rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok
  szkolny 2018/2019.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • Od dnia 30 kwietnia do dnia 9 maja 2018 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
   • http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
   • http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
  • Dnia 17 maja 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
  • Od dnia 17 maja  do dnia 21 maja 2018 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • Dnia 25 maja 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

  Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

  Dokumenty do pobrania