Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 3 do 9 marca 2020 r.

  Szanowni Państwo,
  w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko. Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 3 do 9 marca 2020 r.

  Postępowanie rekrutacyjne:

  • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci z roczników 2014-2017,
  • Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy,
  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
   • http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
   • http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

  We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  1. Od dnia 10 marca do dnia 24 marca 2020 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
  2. Dnia 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
  3. Od dnia 9 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2020 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  4. Dnia 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
  5. Dnia 20 kwietnia 2020 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

  Kryteria rekrutacji

  Kryteria Naboru do Przedszkola nr 37

  Dokumenty do pobrania